وظايف:

1-      رسيدگی به کليه امور نرم‌افزاری و سخت‌افزاری سيستم‌های رايانه‌ای

2-      راه‌اندازی و نگهداری شبکه رايانه‌ای

3-      اطلاع ‌رسانی

4-      آموزش و راهنمائی در جهت استفاده از سيستم‌های رايانه‌اي