رديف

نام كارگاه

نام مدرس

تاريخ برگزاري

تعداد شركت كننده

1

كارگاه ارتقاء مهارتهاي بالين در بخش رواندكتر حميد حجتي93/04/30

56 نفر

2

كارگاه روش تحقيق

گلبهار آخوندزاده

93/05/15

28 نفر

3

كارگاه خانواده

گلبهار آخوندزاده

93/05/22

12 نفر

4

كارگاه گزارش نويسي

گلبهار آخوندزاده

93/07/15

32 نفر

5

كارگاه تفسير نوار قلب

دكتر شريف نيا

93/07/30

76 نفر

6

كارگاه تفسير ABG

دكتر شريف نيا

93/08/20

38 نفر

7

سمينار پرستاري بهداشت روان و سلامت جامعه93/08/20

68 نفر

8

كارگاه كنترل عفونت در بيماران و بيمارستان

گلبهار آخوندزاده

93/09/23

172 نفر

9

کارگاه گزارش نویسی و استاندارهای پرستاری

صديقه سالمي

93/12/10

133نفر

10

عوامل خطر عام و خاص

گلبهار آخوندزاده

93/12/13

50 نفر