گواهی ها به دو صورت است فایل pdfبا کیفیت عالی و به صورت rar به اسم افراد قرار دارد

جهت دانلود حتما باید نرم افزار rarنصب باشد

پایگاه اطلاعاتی pdf

کارگاه پیاگاه اطلاعاتی به صورت rar

 

کارگاه مقاله نویسی pdf

کارگاه مقاله نویسی rar

گواهی کمیته علمی rar

گواهی کمیته علمی pdf

 

گواهی شرکت در همایش به صورت rar

گواهی شرکت درهمایش pdf

 

کارگاه احیای قلبی ریوی  رررر

کارگاه احیای فلبی ریویpdf

 

کارگاه ونتیلاتور RAR

کارگاه ونتیلاتورPDF

 

کارگاه مراقبت های تسکینی RAR

مراقبت تسکینی PDF