گواهی ها به دو فرمت عکس در فایل rarوجود دارد می توانید با دانلود ان در کامپیوتر یا گوشی که نرم افزار رررر دارد ان را بازکنید یا در فایل pdf گواهی خود پیدا و پرینت بگیرید

 

گواهی های شرکت در همایش

گواهی شرکت در همایش گروه اول با فرمت rar

گواهی شرکت در همایش گروه دوم با فرمت rar

گواهی شرکت در همایش با کیفیت فرمت pdf

 

گواهی پوستر های همایش 

گواهی پوستر حرف چ تا ز به صورت rarگروه اول

گواهی پوستر حرف چ تا ز به صورت rarگروه دوم

گواهی پوستر حرف ج تا تزبه صورت rarگروه سوم

 

گواهی پوستر الف تا ث گروه اول فرمت rar

گواهی پوستر الف تا ث گروه دوم فرمت rar

گواهی پوستر الف تا ث گروه سوم فرمت rar

 

گواهی پوستر حرف س تاغ گروه اول

گواهی پوستر س تا ع گروه دوم

گواهی پوستر س تا ع گروه اول فرمت rar

 

گواهی پوستر حرف ف تای گروه اول

گواهی پوستر حرف ف تا ی گروه دوم

گواهی پوستر حرف ف تا ی گروه سوم

گواهی پوستر ف تا ی گروه چهارم فرمت rar