فايل هاي rarدر گوشي بازنمي شود فايل ها به صورت فرمت pdfبا كيفيت بالاجهت چاپ هم به ترتيب قرار گرفته است كه شما مي توانيد اسم خود را جستجو كنيد به صورت عكس هم مجزا در فايل هاي rarگواهي هاي شما موجود مي باشد

گواهي كارگاه سنجش اندازه گيري بافرمتrarقسمت اول

گواهي كارگاه سنجش اندازه گيري بافرمتrarقسمت ادوم

گواهي كارگاه سنجش اندازه گيري با فرمت pdf

 

گواهي كارگاه روش تدريس در علوم پزشكي بافرمتrarقسمت اول

گواهي كارگاه روش تدريس در علوم پزشكي بافرمتrarقسمت دوم

گواهي كارگاه روش تدريس در علوم پزشكي بافرمتpdf

 

كارگاه تفسير نوار قلب گروه اول به صورت RAR

گواهي كارگاه نوارقلب گروه دوم به صورت RAR

گواهي كارگاه تفسير نوار قلب به صورت PDF

 

كارگاه G*POWERگروه اول به صورت RAR

كارگاه G*POWERگروه دوم به صورت RAR

كارگاه G*POWERبا فرمت PDF

 

گواهي كارگاه KMC

 

كارگاه مراقبت سالمندي گروه اول فايل RAR

گواهي كاركاه مراقب سالمندي گروه دوم RAR

'گواهي كارگاه مراقبت هاي سالمندي گروه سوم فايل RAR

گواهي كارگاه مراقبت سالمنديPDF

 

 

كارگاه مقاله نويسي به صورت PDF

'گواهي كارگاه مقاله نويسي با فرمت RARگروه اول

گواهي كارگاه مقاله نويسي با فرمت RARگروه دوم

 

گواهي كارگاه همودياليز گروه اول به صورت rar

گواهي كارگاه همودياليز گروه دوم به صورت rar

گواهي كارگاه همودياليز pdf

 

كارگاه اموزش بيمار به صورت pdf

كارگاه اموزش بيمار به صورت rar

 

گواهي كارگاه spssبه صورت pdf

گواهي spssگروه دوم به قرمت rar

گواهي كارگاه spssگروه اول به صورت rar

 

گواهي معاينه پستان pdf

گواهي كارگاه معاينه پستان گروه اول rar

گواهي معاينه پستان گروه دوم rar