چاپ
بازدید: 1942

گواهی های کارگاه به دوصورت دو فایل rar  و همچنین با کیفیت خیلی بالا چهت پرینت به صورت pdfوجود دارد. همکاران می توانند اسم خود را از فایل pdfپیدا و صفحه مربوط به خود را پرینت بگیریند. همچنین اسکن و فایل گرافیکی گواهی هم جهت اپلود در سایت ها مختلف یا ارائه به هرارگانی در rarموجود است. 

 

گواهی ارائه مقالات به صورت سخنرانی

گواهی سخنرانی ارائه مقالات گروه اول فایل به صورت RAR

گواهی سخنرانی ارائه مقالات گروه دوم فایل RAR

 

گواهی ارائه مقالات به صورت پوستر

گواهی ارائه مقالات پوستر گروه سوم به صورت RAR

گواهی ارائه مقالات پوستر گروه دوم به صورت RAR

گواهی ارائه مقالات پوستر گروه اول به صورت RAR

گواهی ارائه مقالات پوستر گروه پنجم به صورت RAR

گواهی ارائه مقالات پوستر گروه چهارم به صورت RAR

 

  

 گواهی کارگاه علمی 

گواهی کمیته علمی گروه اول به صورت RAR

گواهی کمیته علمی گروه 2 فایل RAR

فایل pdfگواهی کمیته علمی با کیفیت بالا

 

گواهی کارگاه مقالات مروی متاانالیز

گواهی کارگاه متاانالیز گروه اول به صورت فایل RAR

گواهی کارگاه متاانالیز گروه دوم به صورت فایل RAR

گواهی کارگاه متاانالیزpdf باکیفیت بالا

 

فایل pdfکارگاه ارتوپدی

کارگاه ارتوپدی فایل rar 

 فایل pdfکارگاه ارولوزی

کارگاه اورولوزی فایلrar

 

گواهی داوری مقالات کمیته اجرایی همایش به صورتrar

 

گواهی کارگاه سرقت اادبی بصورت rar

فایل کارگاه سرقت ادبی pdf

 

گواهی کارگاه ارتقا گروه اول فایل rar

گواهی ارتقا هیئت علمی گروه دوم به صورت rar

 

 

گواهی کارگاه مقاله تویسی گروه اول به صورت rar

گواهی کارگاه مقاله تویسی گروه دوم به صورت rar

گواهی تدریس اساتید کارگاه فایل pdf

گواهی تدریس اساتید فایل rar

 

 فایل گواهی دسترسی عروق دیالیزpdf

گواهی تدریس عروق دیالیز فایل rar

 

گواهی کارگاه گچ و اتل گیری گروه اول rar

گواهی کارکاه گچ گیری کروه دوم فایل rar

گواهی کارگاه گج گیری فایل pdf

 

گواهی کارگاه لاپاراسکوپی فایلpdf

گواهی کارگاه لاپاراساکو\ی به صورت rar

 

گواهی کمیته اجرایی همایش pdf

گواهی کمیته احرایی گروه اول فایل rar

گواهی کمیته احرایی گروه دوم فایل rar

 

گواهی کارگاه کارافرنی سلامت فایلPDF

گواهی کارگاه کارافرینی گروه اول به صورت RAR

گواهی کارگاه کارافرینی گروه دوم به صورت RAR

گواهی کارگاه کارافرینی گروه سوم RAR

 

گواهی کارگاه رباتیک درجراحی PDF

گواهی کارگاه رباتیک درجراحی فایل RAR

 

گواهی کارگاه بخیه گروه دوم فایل RAR

گواهی کارگاه بخیه گروه سوم فایلRAR

 کارگاه بخیه فایل PDF

گواهی کارگاه بخیه گروه اول فایل RAR

گواهی کارگاه بخیه گروه چهارم RAR

 

گواهی کارگاه تحهیزات اتاق عمل گروه اول فایلRAR

گواهی تجهیزات اتاق گروه دوم به صورت AR

گواهی کارگاه تحهیزات اتاق عمل گروه سوم RAR

کارگاه تحهزات اتاق عمل فایل PDF

 

گواهی شرکت درهمایش گروه اول بصورت RAR

گواهی شرکت در همایش فایل RARگروه دوم

گواهی شرکت در همایش کروه سومRAR

گواهی شرکت در همایش گروه چهارم فایل RAR

گواهی شرکت درهمایش گروه ششم به صورت RAR

گواهی شرکت در همایش گروه 5به صورتRAR

گواهی شرکت درهمایش به صورت PDF