افرادی که جزء افراد اصلی می باشند تا شنبه 17 آبان فرصت ثبت نام دارند بعد ان افراد ذخیره جایگزین می شوند 

ثبت نام به صورت حضوری می باشد

افرادی که ثبت نام ناقص در سایت نموده اند جزء آمار قبولی محسوب نمی شوند.

دانشجویان شاهد ایثارگر 25درصد به بالا برای انتقالی در بدو ورود به اقای نجف لو در ساختمان انسانی مراجعه نمایند