ضمن تبریک به دانشجویان ورودی 1399

دانشجویان اعلام شده نفرات اصلی تا روز شنبه 17 مهر فرصت ثبت نام دارند 

دانشجویان ذخیره بعد اعلام نتایج  افراد ذخیره براساس مراحل زیر ثبت نام نمایند

1- ابتدا با مراجعه به ساختمان انسانی دفتر ثبت نام در طبقه سوم

فرم ثبت نام و فرم معاینه گرفته می شود(مسئول مربوط اقای زنگانه  ساختمان انسانیی)

2- مراجعه به دانشکده علوم پزشکی و معاینه جسمانی (دکتر اخوندزاده یا دکتر حیدری )

3- مراجعه مجدد به دفتر ثبت نام وتحویل فرم معاینه و دریافت فرم ثبت نام انتخاب واحد و اگر پسر هستند فرم نظام وظیفه

4- مراجعه به دانشکده علوم پزشکی طبقه چهارم

دانشجویان پرستاری مراجعه به خانم مهدوی جهت انتخاب واحد

دانشجویان هوشبری اتاق عمل بهداشت مراجعه به خانم کاویانی برای انتخاب واحد

5- دریافت برنامه کلاس ها از بورد اموزش در طبقه چهارم

6- شروع کلاس ها از هفته اینده به صورت مجازی می باشد

7- برای دریافت خوابگاه به ساختمان مرکزی اقای مزیدی در طبقه همکف مدیر دانشجویی مراجعه شود

8- جلسه توجیهی نیز به صورت مجازی و حضوری برگزار می گردد