دومین دوره مسابقات فوتسال جام شهدای پرستاری به مناسبت تولد حضرت زینب روز پرستاری در تاریخ 10 و11 دی برگزار می گردد.

شرایط شرکت

1- دانشجویان رشته پرستاری هوشبری و اتاق عمل  تنها یک بازیکن می توانند از سایر دانشجویان پیراپزشکی به تیم اضافه شود.

2- پرستاران عضو سازمان نظام پرستاری در تیم هایی بیمارستان یا هیئت مدیره های نظام پرستاری

3- تمامی بازیکنان کارت بیمه قبل مسابقات باید ارائه نمایند

4- ورودی مسابقات 150 هزارتومان 6روز قبل مسابقات باید پرداخت گردد

5- تمامی بازیکنان باید عضو گروه کادر نظام پرستاری کشور باشند

مهلت ثبت نام تا 2دی

مسئول برگزاری مازیار بصیری 09380368687