گروه اول

گروه الف

1- پرستاری بهمن 95

2- پرستاری مهر 95

3- پرستاری بهمن 96

 

گروه ب

1- پرستاری مهر 97 الف

2- پرستاری مهر 97 ب

3- اتاق عمل 96

4- پرستاری مهر 96

 

دوشنبه 11آذر

دور اول 

 ساعت 9: پرستاری بهمن 95............. پرستاری مهر 95

ساعت9:30 پرستاری مهر 97الف............ پرستاری مهر 97ب

ساعت10اتاق عمل 96......... پرستاری مهر 96

دور دوم

ساعت 10:30پرستاری بهمن 95..........پرستاری بهمن 96

ساعت11: پرستاری مهر 97الف............ اتاق عمل 96

ساعت11:30 پرستاری مهر97ب.......پرستاری مهر96

دور سوم

ساعت12: پرستاری مهر95.......پرستاری بهمن 96

ساعت12:30پرستاری مهر97الف.......... پرستاری مهر96

ساعت13اتاق عمل 96...........پرستاری مهر97ب

 

بازی فبینال و رده بندی در هفته اینده اعلام می گردد