ضمن تبریک قبولی تمامی داوطلبان گرامی

ثبت نام دانشجویان اصلی در روز یکشنبه به شرح زیر انجام می گیرد

1- ابتدا با مراجعه به ساختمان انسانی دفتر ثبت نام در طبقه سوم

فرم ثبت نام و فرم معاینه گرفته می شود(مسئول مربوط اقای زنگانه)

2- مراجعه به دانشکده علوم پزشکی و معاینه جسمانی (دکتر حجتی)

3- مراجعه مجدد به دفتر ثبت نام وتحویل فرم معاینه و دریافت فرم ثبت نام انتخاب واحد و اگر پسر هستند فرم نظام وظیفه

4- مراجعه به دانشکده علوم پزشکی طبقه چهارم

دانشجویان پرستاری مراجعه به خانم مهدوی جهت انتخاب واحد

دانشجویان هوشبری اتاق عمل بهداشت مراجعه به خانم کاویانی برای انتخاب واحد

5- دریافت برنامه کلاس ها از بورد اموزش در طبقه چهارم

6- شروع کلاس ها برای دانشجویان اصلی از همان روز انتخاب واحد

7- برای دریافت خوابگاه به ساختمان مرکزی اقای مزیدی در طبقه همکف مدیر دانشجویی مراجعه شود

 

دانشجویان ذخیره

در روز دوشنبه از ساعت 9الی 14فرم شماره 15 را پر می نمایند و سپس در صورت خالی بودن ظرفیت در شب دو شنبه ا اسامی براساس تراز علام می گردد