پنجمین دوره انتخابات انجمن دانشجویی دانشکده علوم پزشکی 17مهر برگزار می گردد

داوطلبان گرامی می توانند درخواست کتبی خود را برای ثبت نام و کاندید شدن می توانند به دفتر ریاست دانشکده ارائه نمایند

شرایط ثبت نام

داتشجویان سابقه مشروطی نداشته باشند

دانشجویان ترم اول و ترم 6/7/8 نباشند