ضمن تبریک به تمامی پذیرفته شدگان ازمون سراسری 1398 گروه علوم پزشکی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی ابادکتول که به عنوان قطب علوم پزشکی شمال کشور می باشد. نحوه ثبت نام به شرح زیر اعلام می گردد.

1- تمامی پذیرفته شدگان اصلی و ذخیره با مراجعه حضوری در روز دوشنبه سه شنبه به دانشگاه ازاد اسلامی به شرح زیر عمل می نمایند.

- دانشجویان اعلام شده اصلی و سهمیه خودگردان با مراجعه به ساختمان علوم انسانی طبقه دوم  ضمن تشکیل پرونده /سندپذیرش و دریافت فرم معاینه پزشکی به دانشکده علوم پزشکی در طبقه سوم دفتر ریاست دانشکده مراجعه می نمایند بعد از معاینه مجدد به ساختمان انسانی برمی گردند و با دریافت برگه مالی و پرداخت هزینه ترم و شهریه مجدد به دانشکده علوم پزشکی طبقه چهارم مراجعه می نمایند و انتخاب واحد می نمایند برنامه کلاسی انها روی بورد دانشکده در طبقه چهارم  می باشد. کلاس ها از یکشنبه31شهریور اغاز می گردد. 

دانشجویان غیربومی نیز برای خوابگاه به معاونت دانشجویی مراجعه می نمایند.

مدیر گروه پرستاری خانم فرهادی طبقه چهارم پرستاری

کارشناس پرستاری خانم مهدوی و خانم حیدری  طبقه چهارم پرستاری 

مدیرگروه پیراپزشکی (گروه هوشبری و اتاق عمل) دکتر محمدتقی حیدری 

کارشناس پیراپزشکی خانم کاویانی و خانم رحیمی طبقه چهارم دانشکده

 

دانشچویان تکمیل ظرفیت که از سه شنبه للیست انها اعلام می گردد ظرف 24ساعت اینده وقت ثبت نام دارند