همایش ملی مراقبت و درمان در تاریخ 15اسفند 97 در دانشگاه آزاد اسلامی علی آباد کتول برگزار می گردد. اطلاعات اولیه سایت همایش را می توانید در سایت زیر مشاهده نمایید. اطلاعات تکمیلی به زودی در سایت قرار خواهد گرفت

مقالات پذیرش شده در این همایش در پایگاه معتبر iscنمایه خواهد شد.مقالات برتر نیز در مجلات معتبر علوم پزشکی چاپ خواهد شد و به پژوهشگران کمک می شود تا مقالات خوب را چاپ نماید

http://ctn1.aliabadiau.ac.ir