دانشجویان ذخیره تا دوشنبه فرصت دارند ثبت نام نمایند

مراحل ثبت نام مراجعه به دفتر ثبت نام و دریافت فرم معاینه و معاینه در ساختمان پزشکی و مجدد مراجعه به دفتر ثبت نام تشکیل پرونده دهند و سپس امور مالی انجام میشود و در اخر برای انتخاب واحد به طبقه چهارم دانشکده اموزش پرستاری و پیراپزشکی مراجعه می گردد

شروع کلاس ها از یکشنبه حضور در کلاس الزامی است