ضمن تبریک قبولی داوطلبان گرامی در ازمون سراسری رشته های علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در واحدعلی آبادکتول به عنوان بزرگترین و معتبرترین واحد علوم پزشکی استان گلستان با مدرک معتبر و تایید شده بین المللی از وزات بهداشت و درمان آموزش پزشکی کشور

قابل توجه دانشجویان گرامی سازمان سنجش اسامی قبولی ها را 30برابر ظرفیت اعلام نموده است. نحوه پذیرش دانشجو به شرح زیر می باشد

در ظرفیت مازادخودگردان پرستاری مهر واحد15ظرفیت خالی باقی مانده است که بین قبولی های ذخیره کسانی که در روز اول یعنی 5شنبه پذیرفته شده است برای ورودی مهر پذیرش خواهند شد.

کسانی که قبولی ذخیره  پرستاری هستند تمامی انها جزء قبولی نیسمال دوم می باشند

در نیسمال دوم ظرفیت پذیرش عادی و مازادخودگردان مجزا می باشد

25نفر جز سهمیه عادی و 15نفر جزذخیره مازادخودگردان می باشند که از بین 500اسم اعلام شده انهایی که رتبه 1تا25را دارند جز پذیرفته شدگان قطعی هستند و رتبه 25تا 50 در لیست انتظار می روندکه اگر کسی از رشته پرستاری انصراف داد در روز 5شنبه و جمعه فرم پر نمودند از بین انها انتخاب می شوند.

پذیرش براساس تراز می باشد و تراز هم تعیین کننده رتبه می باشد

 

در رشته اتاق عمل با توجه به کامل بودن ظرفیت پذیرش واحد ، باید منتظر ماند چند نفر از دانشجویان ثبت نام شده در واحدهای دیگری قبول می شوند و براساس ان جایگزین می شوند ولی در اتاق عمل درحال حاضر فقط 2سهمیه مازادخودگردان خالی می باشد.

 

رشته هوشبری 3سهمیه عادی و 8سهمیه مازادخودگردان واحدخالی می باشد که ثبت نام ازلیست اعلام شده ذخیره ها براساس تراز و رتبه صورت می گیرد. درصورت قبولی دانشجویان فعال مهر در شهرهای دیگر و مشخص شدن پذیرش انها وخالی شدن ظرفیت واحد از بین ذخیره ها انتخاب می شود.

 

رشته بهداشت عمومی 

در سهمیه عادی واحد6خالی و مازاد خودگردان 8نفر خالی می باشد 

برای ورودی بهمن نیز 20سهمیه عادی و 10مازادخودگردان خالی می باشد که براساس رتبه پذیرش دانشجو صورت می گیرد.

 

رشته مهندسی پزشکی

باتوجه به استقبال زیاد داوطلبان کنکور از بین انهایی که معدل بالایی دارند و رتبه انها براساس معدل مشخص شده است پذیرش می گردد