دستورالعمل ثبت نام

دستورالعمل ثبت نام و مدارک 2

برنامه کلاس ها در قسمت EDO کمیته برنامه ریزی ارشد بارگزاری شده است

شروع کلاس ها از هفته بعداست می باشد

ثبت نام جهارشنبه  ساعت 9الی 16

دفتر ثبت نام دانشگاه در ساختمان انسانی