پذیرش مقاله سرکار خانم الهام گیلک  دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری کودکان تحت عنوان نگرش معنوی با کیفیت زندگی نوجوان تالاسمی استان گلستان در مجله علمی پژوهشی پرستاری توانبخشی با راهنمایی دکتر حمید حجتی