دومین دوره مسابقات جام حذفی دانشکده علوم پزشکی در تاریخ 15اردیبهشت به صورت تک حذفی در سالن شهید چمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول برگزار می گردد.

شرایط شرکت در مسابقات

- بازیکنان حتما باید دانشجوی دانشکده علوم پزشکی باشند

- هر کلاس فقط می تواند از ورودی و رشته خود بازیکن بگیرد

تبصره: در ورودی 95که تعداد پسران کم است هوشبری95می توانداز اتاق عمل بازیکن بگیرد

- بازیکنانی که قصد شرکت دارند و در تیمی اسم انها نمی باشد اسامی خود را به اقای خدمتگزار دهند تا در تیم منتخب با نام انجمن شرکت نمایند

- مهلت ثبت نام 10 اردیبهشت

- ورودی 20هزار تومان که همراه اسامی و ثبت نام الزامی است 

- هرتیم حداکثر 6بازیکن و 1 سرپرست (می توانند برخی کلاس ها دو تیم دهند)

- مسابقات در دو وقت 10دقیقه برگزار می شود که در صورت مساوی مستقیم ضربات پنالتی که هر تیم 3 ضربه که در صورت تساوی به تک پنالتی می انجامد .

- قانون 5 خطا در مسابقات اجرا می گردد

- بازیکنی کارت قرمز بگیرد از بازی بعد محروم می شود

- هر کارت زرد جریمه نقدی 5هزارتومان دارد که پرداخت ان قبل از بازی بعد الزامی است

درپایان اقای گل و بهترین بازیکن و بهترین دروازبان نیز انتخاب می گردد