کارگاه روش های نوین آموزش علوم پزشکی در روز سه شنبه 8اسفند از ساعت 8:30 الی 16در سالن کنفرانس دانشکده علوم پزشکی در طبقه سوم تشکیل می گردد.

ظرفیت کارگاه 15نفر که برای اعضای غیر هیئت علمی هزینه کارگاه و صدورگواهی 600000ریال به شماره حساب 0216836922003  با کد شناسه 6690 می باشد. مهلت ثبت نام تا 6اسفند. ارسال فیش قبل کارگاه الزامی می باشد.

تلفن هماهنگی 09112711876جناب اقای عباس زنگانه