چاپ مقاله سرکارخانم مهلا تجری دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری کودکان واحد علی آباد کتول در مجله پرستاری الیگودرز تحت عنوان

تأثیر آموزش سیستم یادآور پیامکی و تلگرام بر تبعیت
از رژیم دارویی نوجوانان مبتلا به بیماری دیابت نوع 1: