چاپ مقاله دکتر حمید حجتی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد عل یآباد کتول تحت عنوان
تأثیر واقعیت درمانی بر همدلی همسران جانبازان دچار اختلال
استرس پس از سانحه جنگی
در مجله پرستاری نظامی با رتبه علمی پژوهشی