دکتر حمید حجتی د: انجمن علمی دانشجویی دانشکده پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی‌آبادکتول با کسب ۴۱۱ امتیاز و قرار گرفتن در گروه A+ رتبه نخست را بین واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی قرار گرفت.

 

وی با تبریک این موفقیت اضافه کرد: با توجه به ظرفیت انجمن‌های علمی همواره سعی داشته‌ایم با تدوین برنامه‌های عملیاتی از این ظرفیت مؤثر برای پیشبرد اهداف علمی و پژوهشی دانشگاه استفاده کنیم.