طبق جلسه شوراي علوم پزشكي استان و شوراي اموزشي استان تمامي كلاس هاي دانشگاه ازاد اسلامي به صورت رفع اشكال و تدريس دروس مجازي و جمع بندي مباحث باقي مانده به صورت حضوري از هفته اينده 10خرداد برگزار مي گردد

دانشجويان گرامي رعايت پروتكل هاي بهداشتي الزامي مي باشد