چاپ مقاله دانش اموخته ارشد پرستاری کودکان واحدعلی اباد کتول در مجله پرستاری کودکان با راهنمایی دکتر حمید حجتی و دکتر گلبهار اخوندزاده

 

http://jpen.ir/article-1-420-fa.pdf