ششمین دوره مسابقات فوتسال جام دانشکده علوم  پزشکی در رده خواهران با تکرار قهرمانی پرستاری بهمن 96 برای دومین سال متوالی به پایان رسید. همچنین در رده برادران در میان مدعیان قهرمانی تیم پرستاری 97 شگفتی مسابقات و قهرمان دوره ششم شد. در رده خواهران فاطمه اکبری بهترین گلزن و در رده برادران مهدی لطفیان اقای گل مسابقات شدند