چاپ مقاله خانم بی بی هاچر سلطانی با راهنمایی دکتر حمید حجتی در مجله معتبر اتین و نمایه در پایگاه اسکوپوس و پاب مد 

دانلود اصلی فایل مقاله سلطانی