چاپ مقاله خانم وظیفه دوست به راهنمایی دکتر حمید حجتی در مجله معتبر دین و سلامت امریکایی

Effect of Spiritual Care Based on Ghalbe Salim on Anxiety in Adolescent with Cancer.
Vazifeh Doust M1, Hojjati H2, Farhangi H3.

 

دانلود فایل اصلی مقاله وظیفه دوست