چاپ مقاله  عضو هیئت علمی دانشگاه دکتر حمید حجتی در مجله معتبر طب نظامی با نمایه اسکوپوس  تحت  عنوان مدل مراقبت پیگیر برکیفیت خواب چانبازان 

مقاله مدل مراقبت پیگیر