همایش ملی مراقبت و درمان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی اباد کتول با حضور پرشور دانشجویان و درحضور معاون اسبق وزیر بهداشت، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی و نماینده مجلس خبرگان برگزار شد. همزمان با این همایش  هشت کارگاه آموزشی و پژوهشی برگزار شد. این هشتمین همایش ملی دانشکده علوم پزشکی علی اباد کتول در 5سال اخیر بوده است