چاپ مقاله شیوا غریب پور دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری واحد علی اباد کتول در مجله علمی پژوهشی پژوهش پرستاری تحت مشاوره و راهنمایی دکتر حمید حجتی  تحت عنوان تاثیر واقعیت درمانی بر خودکارامدی مادران کودکان سندرم داون

مقاله دکتر حجتی