چاپ
بازدید: 199

چاپ مقاله سرکار خانم فریبا حاتمی دانشجوی کارشناسی ارشدپرستاری کودکان واحد علی اباد کتول با راهنمایی دکتر حمید حجتی عضو هیئت علمی واحد تحت عنوان تاثیر الگوی سازگاری روی بر تاب اوری مادران کودکان تحت شیمی درمانی در مجله معتبر و علمی پژوهشی روانپرستاری در زمستان 1398 

لینک مقاله جهت دانلود

http://ijpn.ir/article-1-1246-en.pdf