چاپ مقاله سرکار خانم فریبا حاتمی دانشجوی کارشناسی ارشدپرستاری کودکان واحد علی اباد کتول با راهنمایی دکتر حمید حجتی عضو هیئت علمی واحد تحت عنوان تاثیر الگوی سازگاری روی بر تاب اوری مادران کودکان تحت شیمی درمانی در مجله معتبر و علمی پژوهشی روانپرستاری در زمستان 1398 

لینک مقاله جهت دانلود

http://ijpn.ir/article-1-1246-en.pdf