مقاله اقای حبیب الله قیصران پور دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری کودکان واحد علی اباد کتول تحت عنوان ارتباط تاب اوری با کیفیت زندگی والدین کودکان تالاسمی با راهنمایی دکتر حمید حجتی در مجله معتبر و علمی پژوهشی پرستاری توانبخشی چاپ شد.

جهت دریافت مقاله به سایت زیر مراجعه گردد

http://ijrn.ir/browse.php?a_id=346&sid=1&slc_lang=fa&ftxt=1