پذیرش مقاله مستخرج از پایان نامه سرکارخانم فریبا حاتمی  دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری کودکان تحت عنوان تاثیر الگوی سازگاری روی بر تاب اوری و سازگاری کودکان سرطانی  در مجله روان پرستاری با راهنمایی دکتر حمید حجتی  عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی اباد کتول صورت گرفت