پذیرش مقاله مستخرج از پایان نامه سرکارخانم زولیخا ایری دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری کودکان تحت عنوان تاثیر معنویت درمانی اسلامی بر کیفیت زندگی کودکان تالاسمی در مجله پژوهش پرستاری با راهنمایی دکتر حمید حجتی  عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی اباد کتول صورت گرفت