با توجه به اعلام وزارت بهداشت درمان دانشجویان کارشناسی  و کارشناسی ارشد می توانند براساس بخشنامه ای که در قسمت EDO و قسمت استعداددرخشان بارگزاری شده است از شرایط ادامه تحصیل و استخدامی خود باخبر شوند. این ایین نامه فرصت خوبی برای دانشجویان ممتاز هر رشته و دانشجویان فعال پژوهشی می باشد