چهارمین دوره انتخابات انجمن دانشجویی دانشکده علوم پزشکی علی اباد کتول در دهه سوم مهر برگزار می گردد. دانشجویانی که قصد کاندید شدن دارند. به صورت کتبی درخواست و برنامه های خود را از تاریخ 1مهر الی 10مهر تحویل معاونت علوم پزشکی دهند