پذیرش مقاله دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری کودکان حبیب الله قیصران پور تحت عنوان ارتباط تاب اوری با کیفیت زندگی مادران کودکان تالاسمی شهر زاهدان در مجله علمی پژوهشی پرستاری توانبخشی تهران با راهنمایی دکتر حمید حجتی