پذیرش مقاله اقای حسین مطهری نیا کارشناس ارشد پرستاری کودکان و استاد گروه پیراپزشکی دانشکده علوم پزشکی واحد علی اباد کتول در مجله پرستاری کودکان و نوزادان تحت عنوان اموزش بر اضطراب مادران کودکان تحت عمل جراحی در بیمارستان طالقانی گرگان که استاد راهنمای این مقاله دکتر حمید حجتی می باشد.

لازم به ذکر است ماه گذشته نیز مقاله اول اقای مطهری نیا تحت عنوان تاثیر اموزش بر خودکارامدی مادران کودکان تحت عمل جراحی در محله علمی پژوهشی توسعه پژوهش پرستاری دانشکده پرستاری بویه گرگان پذیرش شد