اخذ مجوز قطعی کمیته اخلاق زیستی دانشگاه ازاد اسلامی واحد علی اباد کتول از وزارت بهداشت و درمان اموزش پزشکی ، این کمیته به ریاست دکتر حمید حجتی معاونت علوم پزشکی واحد می باشد که این واحد دانشگاهی به عنوان تنها واحد دانشگاهی در استان گلستان می باشد که به این مهم دست پیدا نمود و به عنوان نماینده وزارت بهداشت در طرح های تحقیقاتی همکاران می باشد. 

اعتبارنامه فارسي:

http://ethics.research.ac.ir/Go.php?rand=ma7q2g20tmc1at

اعتبارنامه انگليسي:

http://ethics.research.ac.ir/Go.php?rand=wbzowk20zk33wc