مدیرکل دفتر توسعه پژوهش و فناوری علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی از لزوم ثبت تمامی طرح های تحقیقاتی واحدهای دانشگاهی در سایت کمیته  اخلاق وزارت بهداشت خبر داد.

http://ethics.research.ac.ir/