اولین جلسه کارگاه اصول پروپوزال نویسی و روش تحقیق در علوم پزشکی توسط کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده علوم پزشکی واحد علی اباد کتول با شرکت 35 دانشجوکارشناسی در روز شنبه 5اسفند ساعت 11:30الی 14:30  در سالن کنفرانس دانشکده پرستاری برگزار شد که در این جلسه دکتر حمید حجتی معاونت علوم پزشکی واحد به تدریس موضوعات نحوه انتخاب عنوان، بیان مسئله و مروری بر مطالعات پرداخت شد و در انتهای کارگاه در کارگروهی بر روی موضوعات پیشنهادی دانشجویان کار شد.