دکترحمید حجتی معاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی اباد کتول : همزمان با تاکید وزارت بهداشت درمان و دستورالعمل سازمان مرکزی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی علی ابادکتول  به صورت رسمی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده را با تشکیل یک شورای پژوهشی متشکل از (4عضو هیئت علمی/ دبیرکمیته دانشجویی و سه عضو کمیته تحقیقات دانشجویی) و شورای کمیته تحقیقات دانشجویی را با 12عضو به صورت رسمی ایجاد نمود. که در اولین گام این کمیته با بیان رسالت، اهداف، معرفی اعضا و دستورالعمل ها در سایت اصلی دانشکده علوم پزشکی معرفی شد. امید است در برنامه های این کمیته تورهای پژوهشی/کارگاه های علمی/توانمندسازی دانشجویان در امر پژوهش و فعالیت در کمیته تحقیقات های شبکه همکار مشاهده گردد.