چاپ مقاله دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری کودکان سرکارخانم فاطمه حسن زاده با همکاری دکتر حمیدحجتی به عنوان نویسنده مسئول مقاله تحت عنوان همبستگی اعتیاد به اینترنت با تنهایی نوجوانان در مجله معتبر کشوری مدیریت پرستاری و ارتقاء سلامت

مقاله دکتر حمید حجتی و خانم حسن زاده