چاپ مقاله دکتر حمید حجتی به عنوان نویسنده مسئول در مجله معتبر علمی پژوهشی مدیریت پرستاری و ارتقاء سلامت تحت عنوان واقعیت درمانی گروهی بر سازگاری همسران جانبازان اختلال استرس پس از سانحه جنگی در شماره زمستان 1396

مقاله دکترحمید حجتی