نفیسه حکمتی پور دکتری پرستاری  تمام وقت
پرنیاشمسایی کارشناس ارشدپرستاری کودکان  مربی  
ابوالفضل فرهادی دکترای پرستاری نیمه وقت
مهلاتجری ارشدپرستاری کودکان مربی 
سیدمحمدخادم حسینی دکتری پرستاری حق االتدریس