نفیسه حکمتی پور ارشدپرستاری کودکان هیئت علمی

دکتر وحید جعفری

دکتر فاطمه حیدری

متخصص کودکان

فوق تخصص کودکان

نیمه وقت
تمام وقت


 

   
ابوالفضل فرهادی دکترای پرستاری نیمه وقت
سمیه ارازی ارشدپرستاری کودکان قرار دادی
آسیه نعمت الهی ارشدپرستاری کودکان مربی