نفیسه حکمتی پور دکتری پرستاری  تمام وقت

سمیه ارازی 

کارشناس ارشدپرستاری

تمام وقت

پرنیاشمسایی

 

کارشناس ارشدپرستاری کودکان  مربی  
ابوالفضل فرهادی دکترای پرستاری نیمه وقت
مهلاتجری ارشدپرستاری کودکان مربی 
سیدمحمدخادم حسینی دکتری پرستاری حق االتدریس