چاپ
بازدید: 2051
 


                   مدیر گروه علوم پایه

      دکتر محدتقیحیدری(دکتری عمومی)

 دکتر مهران مهام   دکتری بیوشیمی             
مسعودسوسرایی دکتری انگل شناسی
عزیزالله پقه دکتری امار زیستی
غلامرضا دهباشی کارشناسی ارشد انگل شناسی
مریم یدالله زاده دکتری شیمی