مدیر گروه علوم پایه

      دکتر محدتقی حیدری(دکتری عمومی)

 دکتر مهران مهام   دکتری بیوشیمی             
مسعودسوسرایی دکتری انگل شناسی
عزیزالله پقه دکتری امار زیستی
غلامرضا دهباشی کارشناسی ارشد انگل شناسی
مریم یدالله زاده دکتری شیمی