چاپ
بازدید: 3031
دکتر حمید حجتی
دکتری پرستاری
           نام        
      مدرک           
           سمت           

دکترمعصومه دامغانی

دکتر حمید حجتی

حمیده ایری

الگار سلماسی

دکتری روانشناسی

دکتری پرستاری باپایه روانپرستاری

دکتری رواننشاسی سلامت

دکتری پرستاری باپایه روانپرستاری

        هیئت علمی تمام وقت

هیئت علمی تمام وقت 

هیئت علمی نیمه وقت

هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی 

 فاطمه شیخ نژاد
 ارشد روان پرستاری
           مربی(حق التدریس)
   مهدی فرزادمهر
 ارشد روانپرستاری
 مربی(حق التدریس)
   عادله صادقلو
ارشد روانپرستاری  مربی قراردادی 

مریم مرگردی نژاد

ارشدروانشناسی بلینی 

 

مربی قراردادی

 

منصوره میرابوالحسنی  کارشناس روان
مربی رسمی واحد
   سائمه شهرابادی کارشناس ارشدروانپرستاری
 مربی